Obec Telgárt
Telgárt

 info@obectelgart.sk

Mapa webu

Adresa

Obec Telgárt

Telgárt 70, 976 73 Telgárt

 

Tel.: 048 6194600

E-mail: info@obectelgart.sk


ďalšie kontakty
Obec Telgárt - mapa

Realizované projekty

 

Projekt: Miestne občianske a preventívne služby Telgárt 

Projekt: Miestne občianské a preventívne služby Telgárt 

 

Projekt: Merače rýchlosti 

Obec Telgárt sa zapojila do Projektu Nadácie ALLIANZ, Pribinova 19, Bratislava  kde získala v zmysle Zmluvy o pridelenie peňažných prostriedkov č. 22/2023 finančné prostriedky vo výške 4.000,00 eur , z ktorého boli zakúpené a nainštalované dva   Merače rýchlosti BX – 1 SPOMAĽ, ktoré sú umiestnené pri vstupe do obce v dolnej časti a to pri  dolnej rómskej osade a v hornej časti obce pri vstupe do obce od  Popradu.

Merače 1 Merače 2

                        

Projekt: Úprava spevnenej plochy v obci Telgárt

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť udržateľné vzťahy medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v podmienkach obce Telgárt.

Zámerom projektu je realizácia spevnenej plochy a výmena starého dreveného informačného stánku v centrálnej časti obce Telgárt. 

Dobudovaním spevnenej plochy, ktoré je využívaná ako autobusová zastávka na cestne I/66 v smere do Popradu sa zlepší dostupnosť obce, zvýši sa bezpečnosť občanov obce, turistov a návštevníkov. Posilnením infraštruktúrnej vybavenosti obce prostredníctvom úpravy súčasného neatraktívneho verejného priestranstva na funkčnú plochu a výmenou starého dreveného infostánku za nový,  dôjde k zvýšeniu atraktivity obce, posilneniu  jej konkurencieschopnosť a zlepšeniu  kvality života obyvateľov obce.

Zlepší sa celkový imidž riešeného územia, obec sa stane príjemnejším a príťažlivejším miestom nielen pre obyvateľov, ale aj pre turistov a návštevníkov.

Úprava spevnenej plochy v obci TelgártÚprava spevnenej plochy v obci TelgártÚprava spevnenej plochy v obci Telgárt

Úprava spevnenej plochy v obci Telgárt

Úprava spevnenej plochy v obci Telgárt

 

 

MOPS Občianská poriadková služba Telgárt II.

Zvýšenie podielu  obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt

 

work

vydajny automat

kotolna

skládky

 

 

 

Plagát

tu ku stiahnutiu

 

Projekt: Podpora marginalizovaných rómskych komunít v obci Telgárt

Prioritná os: Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít: 48 174,75 EUR
Poskytovateľ Fond sociálneho rozvoja poskytne nenávratný finančný príspevok vo výške: 45 766,01 EUR
Príjimateľ Obec Telgárt poskytne z celkových oprávnených výdavkov vlastné finančné prostriedky vo výške 5%, 

Začiatok realizácie projektu: 26.11.2014

Ukončenie realizácie projektu: 30.11.2015

„Priestor na vašu príležitosť.“

fsresfzas

 

 

 

 

 

 

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk , http://www.sia.gov.sk/ , www.fsr.gov.sk

Na základe výberového konania boli prijatí na plný pracovný úväzok štyria pracovníci.


Realizátor projektu:
Obec Telgárt
Obecný úrad č. 70, 976 73 Telgárt
Tel: 048 6194600
e-mail: obec@telgart.eu.sk

 

Projekt: Občianske hliadky v obci Telgárt

Prioritná os: Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít: 71 185,60 EUR
Poskytovateľ Fond sociálneho rozvoja poskytne nenávratný finančný príspevok vo výške: 67 626,32 EUR
Príjimateľ Obec Telgárt poskytne z celkových oprávnených výdavkov vlastné finančné prostriedky vo výške 5%, 

Začiatok realizácie projektu: 20.10.2014

Ukončenie realizácie projektu: 30.9.2015

„Priestor na vašu príležitosť.“

fsr

esfzas

 

 

 

 

 

 

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk , www.sia.gov.sk , www.fsr.gov.sk

Na základe výberového konania boli prijatí na plný pracovný úväzok štyria pracovníci.


Realizátor projektu:
Obec Telgárt
Obecný úrad č. 70, 976 73 Telgárt
Tel: 048 6194600
e-mail: obec@telgart.eu.sk

 

Budovanie zberného dvora a podpora aktivít na separáciu odpadov

 

logo zd

 

 

 

 


Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Cieľom projektu je zavedenie efektívneho systému separovaného zberu v obci a zvýšenie úrovne enviromentálneho povedomia občanov.

Dátum ukončenia realizácie projektu: 31.01.2011

Celkové uznateľné náklady: 465 343,05 EUR

Realizácia:

technologia1technologia2

 

 

 

 

 

 

 

stavba1stavba2

 

 

 

 

 

 

 

zberny dvor

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Telgárt s rozšírením o špeciálne triedy

 

logo

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ukončenie realizácie projektu: 20.10.2010

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít: 340.198,56 EUR

Realizácia:

skola1skola2

 

 

 

 

 

 

 

skola3skola4

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice Telgárt
 

logo zs

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Začiatok realizácie projektu: 29.01.2010

Ukončenie realizácie projektu: 31.05.2011

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít: 281.509,34 EUR

Realizácia:

pozrna1poziarna2poziarna3

 

 

 

 

 

 


Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Telgárt

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Špecifické ciele projektu: Odstránenie bariér a sprístupnenie verejných priestranstiev pre osoby so zníženou schopnostou pohybu a orientácie, úprava verejných priestranstiev, rekonštrukcia a výstavba ciest a chodníkov, zastávok, MK hygienického zariadenia, VO s kamerovým systémom

Začiatok realizácie projektu: 09/2010

Ukončenie realizácie projektu: 08/2012

Celkové výdavky projektu: 889.816,46 EUR

 

Splašková kanalizácia obce Telgárt

Obec Telgárt v roku 2010 za schválené finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na rok 2010 zrealizuje výstavbu časti kanalizácie v obci Telgárt trasa „AG“ v dĺžke 325m v hodnote 100.000,00 EUR z prostriedkov Environmentálneho fondu a 5.000,00 EUR z vlastných zdrojov.

Ukončenie realizácie projektu: 11/2010

 

Vybavenie školskej jedálne

Tento projekt je spolufinancovaný Úradom vlády Slovenskej republiky vo výške 9.000,00 EUR a 2.000,00 EUR z vlastných zdrojov.

Predmetom projektu sú stavebné úpravy a nákup vybavenia kuchyne školskej jedálne (umývačka riadu, škrabka zemiakov, varný kotol, ohrevný pult, drobné pracovné náradie, pracovné stoly)

Ukončenie realizácie projektu: 08/2010

 

Projekt: Podpora integrácie marginalizovaných rómskych komunít v obci Telgárt

Prioritná os: Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie: 2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít: 91 221,60 EUR

Poskytovateľ Fond sociálneho rozvoja poskytne nenávratný finančný príspevok vo výške: 86 660,52 EUR

Príjimateľ Obec Telgárt poskytne z celkových oprávnených výdavkov vlastné finančné prostriedky vo výške 5%, t.j. : 4 561,08 EUR

Začiatok realizácie projektu: 2.4.2012

Ukončenie realizácie projektu: 31.3.2014

fsresfzas

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe výberového konania boli prijatí na plný pracovný úväzok
dvaja pracovníci na pozíciu terénny sociálny pracovník
a traja pracovníci na pozíciu asistent terénneho sociálneho pracovníka

Realizátor projektu:
Obec Telgárt
Obecný úrad č. 70, 976 73 Telgárt
Tel: 048 6194600, 0918 454 935
e-mail: obec@telgart.eu.sk

Sídlo terénnej sociálnej práce:
Komunitné centrum
č. 488
tel: 048 6194657
e-mail: kctelgart@gmail.com

 

Podané projekty

Environmentálny fond:
1. Dobudovanie kanalizácie v obci Telgárt

Program obnovy dediny:

1. Informačný panel Besník

Obecný úrad a samospráva

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:150
TÝŽDEŇ:1458
CELKOM:549941

Rýchly kontakt

Obec Telgárt
Telgárt 70
976 73 Telgárt

IČ: 00313874
DIČ: 2021170019

Bankové spojenie:
2002388001/5600, Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK25 5600 0000 0020 0238 8001

Tel.: 048 6194600
E-mail: info@obectelgart.sk

 

Zástupca starostu:

MVDr. Vasil Černák 

E-mail:  info@obectelgart.sk

Tel. kontakt: 0918 454 935

Nahlasovanie porúch:

Voda: 0850 111 234

Elektrina: 0800 159 000

Sme členom

OOCR Horehronie

Sme členom OOCR

Príroda, Tradície, Spoločenský život

Tradice

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sviatok

Dnes je 19.5.2024

Meniny má Gertrúda, Gerda

Zajtra má meniny Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 19. 5. 2024
slabý dážď 21 °C 8 °C
pondelok 20. 5. slabý dážď 20/10 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 21/11 °C
streda 22. 5. mierny dážď 19/13 °C

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:49

Slnko zapadá:20:21